Podcasty

červenec/ srpen 2024 - Biblická kniha 1.list Petrův

Červen 2024 - Desatero

Květen 2024 - Rodina na misi

Duben 2024 - Věci budoucí

Březen 2024 - Jak zefektivnit život

Podklad k nahrávce: Modlitba jako součást každodenního života Martina Marková

Únor 2024 - Boží řeč pro tento čas

Leden 2024 - Oddaní a zmocnění

Bohoslužby

Pravidelné nedělní bohoslužby se konají od 10:00 do 11:30 na adrese Blatenská 571/743 v Chomutově

Na programu jsou připravené písně oslavující našeho Stvořitele a slovo na konkrétní téma. Nahrávky jsou dostupné v sekci Podcasty.

Pro děti od 3,5 let je připravený speciální program.

Věříme, že kdo prosí, ten dostává a tak je tu prostor pro modlitbu za konkrétní potřeby. Než se rozejdeme k obědu je tu možnost vybrat si v místní kavárně některý z vynikajících nápojů a sladkou dobrotu k tomu.

Každý je srdečně vítán.

O Apoštolské církvi

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v „Pentecostal World Conference“ a v rámci Evropy v „Pentecostal European Fellowship“. Apoštolská církev je organizačně přidružena ke světovým „Assemblies of God“.

Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

V čele církve stál od jejího založení až do nedávné doby bratr biskup Rudolf Bubik, který je dnes již dobře známý nejen u nás, ale také ve světě jednak jako autor knih, jednak jako žádaný řečník na konferencích. Novým biskupem byl po bratru Bubikovi zvolen Martin Moldán.

Církev zastřešuje řadu samostatných subjektů. Na prvním místě je třeba jmenovat Vyšší odbornou školu misijně teologickou v Kolíně vedenou ředitelem bratrem Mgr.Milanem Bubanem M.A.. Dále Misijní společnost život a také Diakonii AC, která pod sebou sdružuje společnosti Royal Rangers, Teen Challenge a Nehemii. Apoštolská církev je také zakladatelem mezidenominační organizace ACET.  Dle sčítání lidu v roce 2011 se k Apoštolské církvi přihlásilo 4.934 osob. Apoštolská církev má 43 sborů a 49 stanic. Členem kteréhokoli z těchto sborů je možné se stát pouze na základě písemné přihlášky, nikoli prostřednictvím křtu nebo účastí na aktivitách církve.

Více na www.apostolskacirkev.cz

Naše vyznání víry

Naše vyznání víry stojí na Bibli a její autoritě ve věcech víry a mravů. Tímto se spolu s ostatními křesťanskými církvemi plně hlásíme i k jednomu z prvních formulovaných křesťanských kréd, jímž je tzv. Apoštolské vyznání víry. 

Protože jsme hrdými zastánci a pokračovateli protestantské tradice, spirituality i praxe a řadíme se též k evangelikálním církvím, ztotožňujeme se i s tzv. Lausannským závazkem. Ve vztahu k jiným křesťanům a církvím nezaujímáme exkluzivní postoje, což vyjadřuje aktivní spolupráce s nejrůznějšími křesťanskými církvemi a organizacemi.

Jednoduše formulovaným vyznáním, se kterým se plně ztotožňujeme, je Vyznání víry Apoštolské církve:

Věříme,

 1. že Bible – Písmo svaté – je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím,
 2. že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý,
 3. že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života,
 4. v božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě,
 5. v Ducha svatého jako Boží osobu, která byla seslána na věřící v den letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci.

Boží plán s člověkem,

 1. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Sveden Satanovou lží zhřešil neposlušností a ztratil tak obecenství s Bohem, čímž uvedl na celé lidstvo duchovní i tělesnou smrt.
 2. Ježíš Kristus smířil svou obětí lidstvo s Bohem a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému.
 3. Osobní vírou v Ježíše Krista má každý člověk možnost stát se z Boží milosti opět Božím dítětem a dosáhnout života věčného.
 4. Duch svatý usvědčuje i dnes svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi
 5. Oběť Ježíše Krista pojí věřící v jednu rodinu Boží, církev Kristovu na zemi.
 6. Církev Kristova bude přenesena do Boží slávy.
 7. Zřízení tisíciletého království na zemi.
 8. Poslední soud.
 9. Spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu a vytrvají věrně až do konce. Takoví budou žít věčně v nebeské slávě.
 10. Existuje věčná záhuba – ohnivé jezero – pro ty, kteří odmítli Krista jako Spasitele.

Naše struktura

Vedením Apoštolské církve – sboru bez hranic v Chomutově je pověřen Martin Huňát.

Staršími tohoto sboru jsou Martin Huňát a Jindřich Patera. Tito lidé jsou zodpovědni za chod sboru a všech stanic, které ke sboru bez hranic v Chomutově náleží.

Síť církve bez hranic je tým, který není vázán k jednotlivým místům, ale nese vizi a hodnoty církví bez hranic. Také je služebním týmem, který přináší hodnoty do existujících míst formou budování vedoucích a pořádáním konferencí. V tomto týmu jsou Martin Huňát, David Bubik, Ladislav Roboš, Marek Janovský, Robert Liba a Jiří Šrom. 

Všechny místní církve v Teplicích, Podbořanech a Plzni mají a nebo pracují na tom, aby měli tým vedoucíh pracovníků (místní staršovstva), kteří budou sloužit a nést chod místní církve. Tito vedoucí rozhodují a plánují lokální záležitosti.

Pastor Martin Huňát má oprávnění vysluhovat církevní sňatky.

Naše hodnoty

Naše hodnoty jsou pro nás velmi důležité a jsou páteří naší služby Bohu a lidem. Jsou to hodnoty, které tvoří DNA naší práce a důraz na ně tak tvoří atmosféru, která odlišuje sbory Církve bez hranic od jiných místních církví.

 
1. hodnota – SVOBODA  a zodpovědnost jednotlivců
2. hodnota – SROZUMITELNOST církve 
3. hodnota – MISIE a zakládání nových CÍRKVÍ
4. hodnota – VÍRA v nadpřirozené Boží působení

Naše historie

Sbor Apoštolské církve – Církve bez hranic v Chomutově vznikl v roce 1996; do té doby se tu scházela skupina znovuzrozených křesťanů ve společenství, které neslo jméno Slovo života. V roce 1996 se do Chomutova přistěhoval se svou rodinou Stanislav Bubik, původem z Havířova, a stal se novým pastorem tohoto společenství. A začalo období změn.

Jednu z hlavních změn zažil sbor v roce 1999, kdy chomutovské společenství zahájilo tříletý Projekt zakládání sborů, který představoval koordinované úsilí o založení nových církví v severozápadních Čechách. Projekt byl spuštěn ve dvanácti městech, a sice v Teplicích, Duchcově, Bílině, Lounech, Žatci, Podbořanech, Kadani, Klášterci nad Ohří, Ostrově nad Ohří, Karlových Varech, Chodově a v Sokolově.

Po ukončení Projektu zakládání sborů v roce 2001 vzniká struktura regionálního sboru se čtyřmi regionálními centry Duchcov, Louny, Chomutov a Ostrov nad Ohří, prozatím závislými na chomutovském sboru. Naším cílem však je jejich osamostatnění, které by za určitých podmínek mohlo mít podobu vlastního, samostatného sboru, který by zůstal – bude-li tamní vedení chtít – ve svazku Církví bez hranic.

V roce 2003 zakládá Jiří Šrom s rodinou další stanici Církve bez hranic, a to ve městě Most.

Na podzim roku 2007 se přesouvají aktivity z města Duchcov do Teplic, kde tímto vzniká nová práce.

V roce 2011 přebírá vedení církve v Mostě Robert Liba a rodina Šromových se stěhuje do Plzně, kde zakládají novou práci.

V lounském regionu dochází v roce 2011 k reorganizaci práce a bohoslužby se konají ve třech městech této lokality – v Lounech, Žatci a Podbořanech.

V lednu 2012 vzniká samostatný sbor Apoštolské církve – Sbor bez hranic v Ostrově a na podzim téhož roku otevírá tento sbor pod pastorem Ladislavem Robošem práci v Karlových Varech. Nová církev bez hranic v Ostrově má okolo 40 členů.

V lednu 2013 vzniká samostatný sbor Apoštolské církve – Sbor bez hranic v Klášterci nad Ohří pod vedením Davida Bubika a Jaroslava Frajbiše.

V září 2016 vzniká samostatný sbor Apoštolské církve – Sbor bez hranic v Mostě pod vedením Roberta Liby a Oldřicha Gremlici. Most má dvě misijní stanice a to v Lounech a Děčíně.

V současné době má chomutovský sbor (tj. včetně stanice v Podbořanech) 100 členů a svou činností pravidelně zasahujeme až 1000 lidí, kteří se zúčastňují našich bohoslužeb, přednášek, programů pro děti, pro mládež, ženy i celé rodiny, podnikatele a také umělce.