Apoštolská církev | O nás


O nás -> Naše vyznání víry

Naše vyznání víry stojí na Bibli a její autoritě ve věcech víry a mravů. Tímto se spolu s ostatními křesťanskými církvemi plně hlásíme i k jednomu z prvních formulovaných křesťanských kréd, jímž je tzv. Apoštolské vyznání víry. 

Protože jsme hrdými zastánci a pokračovateli protestantské tradice, spirituality i praxe a řadíme se též k evangelikálním církvím, ztotožňujeme se i s tzv. Lausannským závazkem. Ve vztahu k jiným křesťanům a církvím nezaujímáme exkluzivní postoje, což vyjadřuje aktivní spolupráce s nejrůznějšími křesťanskými církvemi a organizacemi.

Jednoduše formulovaným vyznáním, se kterým se plně ztotožňujeme, je Vyznání víry Apoštolské církve:

Věříme,

 1. že Bible - Písmo svaté - je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím,
 2. že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý,
 3. že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života,
 4. v božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě,
 5. v Ducha svatého jako Boží osobu, která byla seslána na věřící v den letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci.

Boží plán s člověkem,

 1. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Sveden Satanovou lží zhřešil neposlušností a ztratil tak obecenství s Bohem, čímž uvedl na celé lidstvo duchovní i tělesnou smrt.
 2. Ježíš Kristus smířil svou obětí lidstvo s Bohem a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému.
 3. Osobní vírou v Ježíše Krista má každý člověk možnost stát se z Boží milosti opět Božím dítětem a dosáhnout života věčného.
 4. Duch svatý usvědčuje i dnes svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi
 5. Oběť Ježíše Krista pojí věřící v jednu rodinu Boží, církev Kristovu na zemi.
 6. Církev Kristova bude přenesena do Boží slávy.
 7. Zřízení tisíciletého království na zemi.
 8. Poslední soud.
 9. Spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu a vytrvají věrně až do konce. Takoví budou žít věčně v nebeské slávě.
 10. Existuje věčná záhuba - ohnivé jezero - pro ty, kteří odmítli Krista jako Spasitele.

 

Novinky